Menu główne

Sami o Szkole

 

Innowacja Pedagogiczna

„Sami o Szkole”- autorski program zajęć dziennikarskich dla uczniów klas II i III

Edukacja medialna w obecnych czasach powinna być integralną częścią działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły. Szkoła jako miejsce wychowania i kształcenia poczucia odpowiedzialności za działania własne i ogółu społeczeństwa musi upowszechniać wśród dzieci wiedzę o środkach masowego przekazu i ich roli w społeczeństwie. Dzisiejsza szkoła zakłada, iż opuści ją absolwent sprawnie posługujacy się technologią informacyjną, znający i rozumiejący świat XXI wieku. Absolwent taki powinien być przygotowany
do samodzielnego poszukiwania materiałów i informacji, swiadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji, jakimi są m.in. prasa czy internet.
Każde dziecko jest inne, każde ma swoje zainteresowania, wykazuje się właściwymi sobie zdolnościami. Dzieci poszukuja sposobów samorealizacji nie tylko na lekcjach, ale również na zajęciach pozalekcyjnych. To właśnie szkoła przede wszystkim powinna im takie mozliwości zaoferować. Założeniem innowacji jest wyposażenie dzieci w pełną wiedzę o prasie, jej zadaniach, języku i funkcjach. Poznają specyfikę pracy dziennikarza, będą tworzyć na platwormie Junior Media szkolną gazetkę „ Sami o Szkole”.
Gównym celem zajęć jest wsparcie samodzielnego i twórczego myślenia oraz działania dziecka. Zajęcia wzbogacą dzieci o doświadczenia oraz wiedzę o otaczającej je rzeczywistości.

W innowacji uczestniczyć będą uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego, jednak w planie działań przewiduję współpracę z uczniami i wychowawcami klas IV – VI, co z pewnościa zaowocuje ciekawymi pomysłami.

Po realizacji innowacji uczeń:

- wykazuje aktywną postawę,

- ukształtuje nawyk świadomego wyboru informacji,

- będzie czytał dla zaspokojenia potrzeb poznawczych i zdobycia wiadomości,

- znajdzie i wykorzysta informacje z różnych źródeł,

- wie, na czym polega praca dziennikarza,

-  potrafi zredagować krótki tekst na określony temat,

-  umie zorganizować sobie pracę i współdziałać w grupie,

- ma poczucie odpowiedzialności za własne wypowiedzi,

- umie przeprowadzić wywiad,

- zna edytor tworzenia gazety na platformie Junior Media,

- tworzy szkolną gazetkę „ Sami o Szkole”.

                                                                                  Kinga Dworakowska

                                                                                  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Certyfikaty