• Inspektor Ochrony Danych Osobowych

    Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II

     

    Sebastian Kępka

    e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

    Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

    podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

    1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

    2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

    3) Zarządzenie nr 44/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II z dnia 30 lipca 2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II.

     

     

    INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I ICH RODZICÓW W KONTEKŚCIE REALIZACJI WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2   

     

    ♦ SP82_obowiazek_informacyjny_koronawirus_po_zmianach.pdf          

    ♦ SP82_obowiazek_informacyjny_koronawirus_18.05.2020_R..pdf

     ♦ KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.pdf

    ♦ Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przy użyciu monitoringu

    ♦ Klauzula_rekrutacyjna_dla_pracownikow.docx

     

    Szanowni Państwo,
    W związku z obowiązkiem informacyjnym przekazujemy Państwu pakiet niezbędnych informacji .

     

    RODO - OGÓNE INFORMACJE

    1. Prawo do informacji i kopii danych

    Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie wymaga uzasadnienia. Przepisy nie precyzują formy, w jakiej wniosek powinien być złożony, dlatego wniosek może przybrać formę dowolną; może to być wniosek pisemny , elektroniczny bądź zapytanie ustne.

    Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek by upewnić się że dane zostaną przekazane właściwej osobie. Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskującej osobie jest nieodpłatne gdy jest to pierwszy wniosek, za kolejne kopie możliwa jest opłata.

    Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem.

    W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

    Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
    Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

    2. Prawo do sprostowania danych

    Osoba której dane dotyczą, ma prawo do do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Unijne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości danych.

    Dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

    W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a treścią danych prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane są niekompletne, podmiot danych może domagać się ich uzupełnienia.

    Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

    Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

    Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
    Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

    3. Prawo do bycia zapomnianym

    W określonych w rozporządzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.

    Jeżeli osoba, której dane dotyczą:
    – stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    – cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
    – wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,
    – stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
    – stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
    – stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego to może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych.

    Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.

    Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

    W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

    Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
    Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

    4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

    Przepisy r.o.d.o. przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

    Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem.

    W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

    Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
    Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

    5. Prawo do przenoszenia danych

    Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka).

    Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany).

    Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

    Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
    Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

    6. Prawo do sprzeciwu

    Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych.

    Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne).

     Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:

    – podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.);

    – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.);

    – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d r.o.d.o.).

    Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

    Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
    Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

    7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

    Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

    Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

    Każda osoba fizyczna  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  jej dotyczących  narusza przepisy RODO - https://www.giodo.gov.pl/

     

    INFOMACJA- UCZNIOWIE, RODZICE, PRAWNI OPIEKUNOWIE

     

    SZANOWNI RODZICE!

    Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),  Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

    Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją szkoły.

     

    Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82

    im. Jana Pawła II

    z siedzibą: ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa

    Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów.  

    Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

     

    SZANOWNI RODZICE!

    Informujemy, że  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II przetwarza wizerunki uczniów  (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

    • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)  w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom oraz
    • związanych z promocją szkoły - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

    Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II,

    z siedzibą: ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa

    Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

    Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie

    i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców

    (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

    Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym uczniów) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

     

    INFOMACJA- PRACOWNICY SZKOŁY

     

    SZANOWNI PRACOWNICY!

    Zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać wszystkim pracownikom informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych. 

    Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej jednostki.

    Szkoła dokłada wszelkich starań, aby dane pracowników przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że  

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II

    przetwarza dane osobowe pracowników (w tym dane ich rodzin) w związku z realizacją procesu zatrudnienia, wymogami przepisów prawa oraz w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez system monitoringu wizyjnego.

    Administratorem danych osobowych pracowników jest

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami

    Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II

    z siedzibą: ul. Górczewska 201,01-459 Warszawa

    Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich poprawiania i aktualizacji,  a przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

    Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych. Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły, wraz z podstawami prawnymi, jest dostępna w siedzibie Szkoły.

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie