• „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”

       

   • CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    Cel główny:

    Rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.

    Cele szczegółowe:

    1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

    2. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.

    3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

    4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

    5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

    6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

     

    ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.

    2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

    3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

    4. Organizowanie imprez kulturalnych:

    - apele i akademie okolicznościowe,

    - imprezy sportowe,

    - dyskoteki.

    5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.

    6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

    7. Organizowanie kontaktów ze Społecznościami Uczniowskimi innych szkół.

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie