• Regulamin rekrutacji i organizacji zajęć pozalekcyjnych 

    w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła 82 na rok szkolny 2021/2022

    ( dotyczy wszystkich wskazanych w opisie zajęć)

     

    1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób bezstronny.
    2. W zajęciach pozalekcyjnych mogą uczestniczyć uczniowie kl. I-VIII.
    3. Do udziału w zajęciach konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica.
    4. Liczba uczniów zapisanych na zajęcia określona jest w opisie zajęć.
    5. Udział dzieci we wszystkich zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.
    6. Zgłoszenia na zajęcia należy kierować poprzez dziennik LIBRUS Synergia.
    7. Uczniowie po zakończonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani na zajęcia w sposób zgodny z opisem zajęć.
    8. Stworzona zostanie  lista rezerwowa uczniów, którzy  zostaną przyjęci na zajęcia w przypadku wolnego miejsca.(wybór poprzez losowanie).
    9. Rodzic/prawny opiekun ucznia korzystającego z koła zainteresowań w formie pisemnej deklaruje zgodę na udział dziecka w zajęciach. Deklarację taką przechowuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
    10. O rezygnacji lub zwolnieniu ucznia z zajęć pozalekcyjnych decyduje, w formie pisemnej, jego rodzic.
    11. Uczestnik zajęć pozalekcyjnych jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach.
    12. Nauczyciel może zawiesić udział ucznia w zajęciach  w związku z nieprzestrzeganiem zasad kulturalnego postępowania.
    13. W wyznaczonym czasie trwania zajęć uczeń przebywa pod opieką nauczyciela prowadzącego.
    14. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć pozalekcyjnych w formie zatwierdzonej przez Dyrektora Szkoły.
    15. Nauczyciel może odwołać zajęcia pozalekcyjne z ważnych powodów. Odwołanie zajęć każdorazowo jest uzgadniane przez nauczyciela z Dyrektorem  Szkoły.
    16. Nauczyciel informuje  rodziców uczniów pisemnie poprzez e-dziennik Librus najmniej jeden dzień przez zaplanowanymi zajęciami.

     

    Szanowni Państwo, 

    informujemy, że rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne rozpoczyna się
    20.09 i trwa do 24.09.2021 r.

    Zgłoszenia na wybrane zajęcia należy kierować do nauczyciela prowadzącego

     poprzez dziennik LIBRUS Synergia.


    Zespół kierowniczy SP 82

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie