• INTEGRACJA

    W 1999 roku nasza szkoła przyjęła status szkoły z oddziałami integracyjnymi, co rozpoczęło nową erę w życiu naszej szkoły. Od tej pory są wśród nas dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. W kolejnych latach na każdym poziomie istniała przynajmniej jedna klasa integracyjna. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie rodziców wszystkich naszych dzieci.

     

    Edukacja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi ma na celu kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności drugiego człowieka. Integracja jest długim i skomplikowanym procesem, w którym poprzez okazywanie tolerancji i pomocy niepełnosprawnej koleżance czy koledze ważną rolę odgrywają uczniowie pełnosprawni.

    Oddziały integracyjne organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym rozwoju społecznego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami, jak najbliżej miejsca zamieszkania.

    W oddziałach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20.

    W szkole prowadzącej oddziały integracyjne zatrudnia się nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a także prowadzenia bądź organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych.

    Zajęcia rewalidacyjne planujemy tylko dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dokonuje tego zespół nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole z uczniem. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy. Dokumentem, w którym potwierdzamy zaplanowanie zajęć rewalidacyjnych, jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

            Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci i młodzież, wobec których można stosować specjalną organizację nauki i metody pracy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to uczniowie niepełnosprawni:

    • niesłyszący, sbosłyszący,

    • niewidomi, słabowidzący,

    • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

    • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

    • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

    • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

    • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
                      oraz
    • zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
    • niedostosowani społecznie.

     

    W Polsce ponad 3 % populacji wszystkich uczniów wymaga specjalnych form kształcenia. Są to uczniowie w normie intelektualnej (np. niewidomi, niesłyszący, z niepełnosprawnością ruchową) oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną.

    Wicedyrektor szkoły

    Anna Łukasiak

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie