• W wyniku wyniszczającej, często bezmyślnej działalności człowieka dalsze funkcjonowanie świata i ludzkości jest poważnie zagrożone, co potwierdzają w swoich raportach agendy Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do najpoważniejszych kryzysów należą niewątpliwie: postępująca, niekorzystna zmiana klimatu i  stopniowy zanik bioróżnorodności. Aby zatrzymać te procesy, wszyscy ludzie, organizacje i instytucje muszą ze sobą współpracować w zakresie ochrony środowiska. Szkoła również może i powinna włączać się w dyskusję na temat współczesnych wyzwań globalnych i ekologicznych oraz podejmować konkretne działania na rzecz kształtowania pożądanych postaw i zachowań proekologicznych.

    Edukacja ekologiczna stanowi szczególny rodzaj kształcenia i wychowania, który pozwala z nieco innej perspektywy spojrzeć na świat, Niestety zdarza nam się zapominać, iż my – ludzie, jesteśmy sami częścią przyrody, a co więcej, że nie jesteśmy w stanie bez niej żyć. Edukacja ekologiczna rozwija nie tylko wiedzę, ale również umiejętności oraz kształtuje postawy. Motywuje do działania, promuje praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy i przygotowuje człowieka do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata. To właśnie szkoła powinna być miejscem inspirującym do zmian. Warto, żeby uczniowie poznawali najważniejsze wyzwania środowiskowe właśnie w szkole i szukali rozwiązań w swoim najbliższym otoczeniu.

    Edukacja ekologiczna wzmacnia funkcję wychowawczą szkoły na wiele sposobów:

    • zachęca do poznawania najbliższego środowiska i buduje poczucie odpowiedzialności za nie,
    • motywuje do podejmowania aktywności społecznej,
    • kształci postawy solidarności i szacunku,
    • tłumaczy aktualne zagrożenia dzięki czemu dzieci i młodzież lepiej rozumieją świat i swoje miejsce w nim.

     

    Innowacja Inspirujemy do bycia eko - 10 wyzwań ekologicznych z TIK ma na celu edukować i promować działania ekologiczne, a ich dokumentacja będzie oparta na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które w ostatnim czasie towarzyszą nam w szkole niezależnie od nauczanego przedmiotu.

    Innowacja jest zgodna z jednym z punktów podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszonych przez MEN na rok szkolny 2021/2022 -  Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

    Podczas realizacji działań wynikających z harmonogramu powszechne będzie stosowanie narzędzi TIK w obszarze korzystania przez uczniów z materiałów internetowych, w obszarze komunikacji z nauczycielem oraz w obszarze prezentowania przez uczniów zgromadzonych informacji. Jednocześnie zostanie utworzona platforma współpracy pomiędzy poszczególnymi szkołami realizującymi innowację.

    Innowacja przeznaczona jest dla chętnych uczniów drugiego etapu edukacyjnego wykazujących szczególne zainteresowanie naukami przyrodniczymi.

    Nauczyciele mogą modyfikować obszary aktywności oraz wykorzystane narzędzia TIK w zależności od wieku, potrzeb i możliwości uczniów. Innowacja będzie realizowana we współpracy z nauczycielami i uczniami innych szkół.

    Współpraca w trakcie realizacji innowacji będzie polegała na wymianie doświadczeń przez nauczycieli oraz na umieszczaniu prac uczniów z poszczególnych szkół na wspólnej stronie internetowej. Takie współdziałanie przyczyni się do wzrostu kompetencji merytorycznych i metodycznych poszczególnych nauczycieli, natomiast uczniom pozwoli na zaprezentowanie swojej pracy szerszej publiczności oraz poznanie prac uczniów innych szkół, przez co dzieci będą uczyły się od siebie nawzajem oraz będą miały możliwość oceny własnych dokonań w porównaniu z osiągnięciami rówieśników z innych placówek.

    Warunki udziału uczniów w innowacji

    Za zaangażowanie i prawidłowe wykonanie zleconych zadań uczniowie otrzymają oceny dodatkowe z przedmiotu biologia, chemia i fizyka zgodnie z zasadami określonymi w statucie danej szkoły i przedmiotowym systemem oceniania

    Uczeń może dołączyć do realizowanej innowacji w dowolnym momencie jej trwania, może wykonać jedno bądź kilka zadań zapisanych w harmonogramie. Udział w tym przedsięwzięciu jest nieobowiązkowy. Zgodę na udział ucznia w innowacji musi wyrazić rodzic/opiekun prawny dziecka.

    Ambasadorka innowacji: Sylwia Majcher – dziennikarka, autorka książek o niemarnowaniu i edukatorka ekologiczna. Zarówno w swoich publikacjach, jak i w codziennym życiu udowadnia, że życie bez nadmiaru bardzo się opłaca.

     

    Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjna

    Czas trwania innowacji: wrzesień 2021 - czerwiec 2022

    Koszty innowacji i źródła finansowania działalności innowacyjnej: w zakresie realizacji innowacji – inwencja własna.

    Cele ogólne              

    • Wzbogacenie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczniów w obszarze treści ekologicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.
    • Doskonalenie jakości i efektywności kształcenia w zakresie edukacji ekologicznej.
    • Kształtowanie nawyku świadomego i bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.
    • Zwiększenie zainteresowania ekologią i ochroną środowiska w rodzinach uczniów,
    • Kształtowanie nawyku dbałości o środowisko,
    • Wspieranie dzieci w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego.
    • Utrwalanie u uczniów nawyków, np. wyłączania światła podczas przerw śródlekcyjnych, dokładnego zakręcania kranów.

     

    Cele operacyjne

    Uczeń:

    • wymienia sposoby oszczędzania wody,
    • w prawidłowy sposób segreguje odpady,
    • wyjaśnia, jak należy segregować śmieci,
    • przedstawia pomysły na ograniczenie używania plastiku,
    • uzasadnia dlaczego warto pić wodę kranową,
    • proponuje działania wpływające na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,

     

    Sposoby realizacji

    • przygotowanie nauczycieli do wdrożenia innowacji w swojej szkole,
    • korzystanie z materiałów udostępnionych przez inicjatorkę i koordynatorów szkolnych,
    • konsultacje online z nauczycielami wdrażającymi innowację,
    • warsztaty dla nauczycieli dotyczące przebiegu innowacji oraz wykorzystania nowoczesnych technologii.

    Zaplanowane efekty wdrożenia innowacji

    • opracowanie strony internetowej innowacji służącej do prezentowania działań podejmowanych przez poszczególne szkoły,
    • ograniczenie korzystania z energii elektrycznej, dbałość o wyłączanie oświetlenia na korytarzu szkolnym,
    • segregowanie odpadów,
    • stworzenie miejsca zbierania deszczówki w szkolnym ogrodzie,
    • cykliczna zbiórka elektroodpadów w szkole,
    • organizacja na terenie szkoły zbiórek surowców wtórnych (plastikowych nakrętek, makulatury), oraz odpadów niebezpiecznych, np. baterii.

     

     

    Monitorowanie i ewaluacja

    Szkolny koordynator innowacji będzie monitorował poprawność prac wykonanych przez uczniów oraz będzie je zamieszczał na wybranej przez siebie tablicy wirtualnej. Inicjator przedsięwzięcia będzie upubliczniał wybrane prace uczniów na wspólnej stronie internetowej innowacji https://inspirujemydobyciaeko.wordpress.com/

    Ewaluacja zostanie przeprowadzona poprzez porównanie rezultatów innowacji ze wstępnymi celami.

     

    Katarzyna Skolimowska

    inicjatorka przedsięwzięcia

    nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi

    doradca metodyczny

    w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

     

    Nauczyciele odpowiedzialni za wdrażanie innowacji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie:

    Karolina Nowak –koordynator szkolny

    Urszula Huryń

    Tomasz Oder

    Agata Parfianowicz

     

    HARMONOGRAM_NASZYCH_DZIALAN.docx

    Realizacja innowacji opisywana jest na: https://liblink.pl/jjyZjmGupo

    Bibliografia

    1.Bernadetta Białek, Hanna Habera, Marta Kałużyńska, Agnieszka Makowczyńska, Ewa Sak-Grzelczak, Justyna Zamojda, Zielony ład w szkole, Jak i dlaczego warto realizować edukację ekologiczną w szkole podstawowej, CEO.

    2.Sylwia Majcher, Jestem eko, Ja też mogę uratować świat!

    3.Psychologia dziecka, Mały człowiek, wielkie potrzeby, Newsweek EXTRA, 4/2021.

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie