• Oferty pracy w naszej szkole

  • Jeśli ta oferta cię interesuje, skontaktuj się z nami: Kontakt

  • SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

   • Wymiar godzin:
    40 godzin tygodniowo
    Początek pracy:
    01.10.2021 r.
   • Uwagi:
    Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
    I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

    1. wykształcenie: wyższe i 4-letni staż pracy lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym
    i minimum 5-letni staż pracy, dodatkowym atutem będzie wykształcenie administracyjne lub ekonomiczne;
    2. doświadczenie zawodowe: mile widziane dwa lata na podobnym stanowisku;
    3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
    4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    5. spełnienia wymogi określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j) określonych dla stanowisk urzędniczych;
    6. posiada znajomość Pakietu Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

    II. WYMAGANIA DODATKOWE:
    7. znajomość dyrektywy unijnej, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE.
    8. samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista. umiejętności analityczne i sprawozdawcze,
    9. mile widziana znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia
    15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 584, 619), Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia
    1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia
    2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535)


    III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
    1. sporządzanie sprawozdań w Systemie Informacji Oświatowej oraz współpraca z innymi pracownikami szkoły w zakresie wprowadzania danych do SIO;
    2. znakowanie zakupionego sprzętu oraz likwidacja zużytych środków trwałych we współpracy z kierownikiem gospodarczym;
    3. prowadzenie dokumentacji oraz kierowanie tzw. „polityką kluczową szkoły”;
    4. prowadzenie dokumentacji dotyczących certyfikatów zakupionych urządzeń oraz wyposażenia;
    5. prowadzenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych na terenie szkoły;
    6. wypełnianie ankiet dla organu prowadzącego;
    7. współpraca w zespole administracji szkoły w zakresie bieżących zadań;
    8. wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły;

    IV. WARUNKI PRACY:
    1. miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201;
    2. wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo;
    3. stanowisko wyposażone w komputer;
    4. jednozmianowy system pracy w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej.

    VI. WYMAGANE DOKUMENTY:
    - kwestionariusz osobowy
    - list motywacyjny
    - życiorys zawodowy (CV)
    - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    - inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
    - kserokopie świadectw pracy
    - oryginały ewentualnych referencji
    - oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru.


    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 10 dni od opublikowania ogłoszenia w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 16.00 lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82; lub na adres mailowy sp82@edu.um.warszawa.pl – w tytule wiadomości proszę wpisać “Nabór na wolne stanowisko – spec. ds. administracyjnych”

    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie.

    Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamianie. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 82 w Warszawie. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem naboru
    na wolne stanowiska urzędnicze" w Szkole Podstawowej nr 82 w Warszawie.
  • SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

   • Wymiar godzin:
    40 godzin tygodniowo
    Początek pracy:
    3.9.2018
   • Uwagi:
    Postępowanie zakończone.
    Wyniki rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły.
  • Specjalista ds. kadr

   • Wymiar godzin:
    40 godzin tygodniowo
    Początek pracy:
    1.9.2018
   • Uwagi:
    Postępowanie zakończone.
    Wyniki rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły.
  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie