• Co to jest nauczanie dwujęzyczne?

   •  

    1. Kogo nazywamy osobą dwujęzyczną?

    Osobą dwujęzyczną nazywamy kogoś, kto posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na tym samym poziomie.

    2. Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

    Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe ( ang. CLIL -Content and Language Integrated Learning ). Podstawowym wyróżnikiem metody CLIL jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie zyskuje szersze perspektywy poznawcze.

    3. Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?  

    Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych. Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą. Stosowanie języka obcego w sposób automatyczny jako narzędzia poznawczego i komunikacyjnego.

    4. Jak w praktyce wyglądają lekcje przedmiotów nauczanych dwujęzycznie?  

    Szkoła prowadząca klasy dwujęzyczne realizuje nauczania wybranych przedmiotów w języku obcym nowożytnym np. język angielski, język niemiecki,  język hiszpański.  Język obcy jest wprowadzany stopniowo, jako drugi język nauczania. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka do możliwości grupy. Na lekcji przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach. Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane.  Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach są dostosowywane do możliwości percepcyjnych uczniów. Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod ( plansz, modeli) oraz możliwości jakie dają nowoczesne technologie. Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku obcym między sobą oraz z nauczycielem.

    5. Jakie korzyści płyną z nauczania dwujęzycznego?

    Uczeń zyskuje możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy. Aby uzyskać taki cel, oferujemy naukę języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze. Ponadto wybrane przedmioty są częściowo nauczane w języku angielskim. Poza tym język angielski jest wykorzystywany podczas zajęć pozalekcyjnych, wspólnych zabawach, spotkania i wyjazdach integracyjnych oraz planowanych wymianach międzynarodowych, co da młodzieży możliwość praktycznego wykorzystywania zdobytych umiejętności. Przełamuje też typowy dla wielu ludzi strach przed komunikowaniem się w języku obcym.

    6. Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci do oddziału dwujęzycznego?

    Uczniowie aplikujący do oddziału dwujęzycznego muszą posiadać świadectwo ukończenia klasy szóstej oraz zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych. Test nie sprawdza wiedzy kandydatów, ale odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Test przeprowadza się w języku polskim lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań „rozsypanego tekstu”), rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się znanym kontekście tekstowym), wyobraźnię i domysły językowe, selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji), rozumienie przez analogię oraz dedukcję językową. Test nie wymaga znajomości języka obcego, natomiast ma na celu zbadanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania usłyszanych lub zapisanych informacji niezbędnych podczas nauki przedmiotu w języku obcym.

    7. Czy uczniowie w szkole uczą się drugiego języka?

    Uczniowie mają do wyboru drugi język obcy (hiszpański lub niemiecki), którego uczą się od podstaw, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

    8 Jakimi cechami powinien charakteryzować się kandydat do klasy dwujęzycznej?

    Posiadać szerokie zainteresowania; mieć dobrą pamięć;  lubi podróże i być ciekawym świata; być śmiałym, otwartym, łatwo nawiązującym kontakty z ludźmi, odznaczać się tolerancją i empatią; umieć pracować w grupach; być wytrwałym w dążeniu do celu.

     

    Paulina Bielak

     

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie