•  Od września 2017 roku w naszej szkole realizowana jest innowacja metodyczno-programowo-organizacyjna pt.:

    „ DEUTSCH-KEINE FREMDSPRACHE FÜR UNS“,

    której autorką jest mgr Hanna Sztranc - nauczycielka języka niemieckiego oraz języka angielskiego.

    Osobami wdrażającymi innowację są nauczyciele języka niemieckiego zatrudnieni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie.

    Innowacja realizowana jest nieprzerwanie w cyklach trzyletnich:

    2017 – 2020

    2018 – 2021

    2019 - 2022

    2020 - 2023

    ZAKRES I WARUNKI ORGANIZACYJNE INNOWACJI:

    Innowacja organizowana jest dla zakwalifikowanych w procesie rekrutacji, uczniów klasy IV wyróżniających się zdolnościami językowymi i wykazujących chęci ich dalszego rozwijania. Rekrutacja do grup realizujących innowację odbywa się zgodnie z Zasadami rekrutacji, stanowiącymi załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły.                                                                                                                       

    Zajęcia językowe, w wymiarze 3 godzin tygodniowo realizowane są dla zakwalifikowanych uczniów pracujących
    w grupach międzyoddziałowych liczących do 15 osób. Rodzice ucznia zakwalifikowanego do grup realizujących zajęcia z języka niemieckiego mogą zrezygnować z udziału dziecka w ww. innowacji w pierwszym miesiącu nauki, tj. do 30 września roku, w którym uruchomiono kolejną edycję, lub po zakończeniu pełnego, rocznego cyklu nauki.

    Zajęcia realizowane w ramach ww. innowacji przeznaczone są na zintegrowane nauczanie treści programowych języka niemieckiego
    we wszystkich standardach: gramatyka, użycie języka, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie
    i pisanie. Ponadto edukacja zmierza do poszerzania zakresu słownictwa i ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, jak również kształcenia pozostałych treści podstawy programowej przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii komputerowej.

    Po trzyletniej nauce języka niemieckiego w ramach realizowanej innowacji uczeń może kontynuować naukę tego języka w klasie VII i VII dwujęzyczne, w której wybrane przedmioty nauczane są w języku niemieckim, a nauka tego języka realizowana jest w zwiększonej ilości godzin.

     ZAŁOŻENIA INNOWACJI:

     XXI wiek to era języków obcych, którymi biegłe posługiwanie się sprawia, iż świat stoi przed ludźmi otworem. Zarówno rodzice,  jak
    i uczniowie zdają sobie więc sprawę z tego, że poznawanie języków obcych jest nieodzownym elementem edukacji współczesnego Europejczyka, szczególnie w dobie globalizacji i migracji zagranicznych.

       Proponowana innowacja jest efektem obserwacji i spostrzeżeń autorki w trakcie pracy
    na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej. Inspiracją do powstania niniejszej innowacji było zainteresowanie uczniów również nauką języka naszych zachodnich sąsiadów oraz chęć poszerzenia horyzontów poprzez poznanie kultury i zwyczajów mieszkańców Niemiec.

    Społeczeństwo przyjazne nauce języków oznacza przyjazne środowisko społeczne, gdzie tworzone są warunki sprzyjające nauce języków i zrozumieniu międzykulturowemu, a wielojęzyczność jest promowana i postrzegana pozytywnie. Ponadto różnorodność językowa sprzyja rozwojowi społeczeństwa integracyjnego i jego gospodarki. Poznając język obcy nie tylko wzbogacamy swoje słownictwo, lecz również poznajemy kulturę, zwyczaje i mentalność mieszkańców innego kraju czy regionu.

    Głównym celem realizacji innowacji jest więc „wirtualna” podróż do Niemiec, w czasie której uczniowie zdobędą wiedzę na temat  języka, kultury i obyczajów tego kraju. Poznawanie innej kultury ma także na celu uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność obyczajową innych nacji oraz uczenie tolerancji wobec nich. Wspólne poznawanie kultury niemieckiej to nie tylko zdobywanie wiedzy w tym zakresie, ale także doskonały sposób na kształcenie kompetencji językowych uczniów w atrakcyjnej formule oraz ukazanie celowości uczenia się języka niemieckiego, dzięki któremu uczeń w obcym kraju będzie mógł swobodnie funkcjonować.

    Założeniem programowym tejże innowacji jest korelacja wiadomości i umiejętności z zakresu języka niemieckiego, polskiego
    i angielskiego, geografii oraz informatyki. Łączenie w czasie spotkań zagadnień z tych dziedzin, ma na celu ukazanie uczniom procesu uczenia się języka także w oparciu o inne dziedziny wiedzy oraz zachęcenie do poszerzania własnych horyzontów.

       Wdrażaniu innowacji w Szkole patronuje niemiecka organizacja DEUTSCHE AUSLANDSSCHULARBEIT INTERNANIONAL wspierająca ok. 1200 szkół na całym świecie, a  współpraca z przedstawicielstwem tej organizacji w Warszawie zapewnia  szkole:

    • nieodpłatne wsparcie metodyczne nauczycieli języka niemieckiego,
    • nieodpłatne wyjazdy tych nauczycieli na kursy metodyczne do Niemiec,
    • nieodpłatną organizację dla uczniów na terenie Szkoły egzaminu DSD1,
    • pomoc w organizacji współpracy partnerskiej naszej Szkoły ze szkołą niemiecką.

    CELE INNOWACJI :

    1. Cele ogólne:

    Umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych; opanowanie przez uczniów języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej; rozwijanie ciekawości poznawczej i intelektualnej uczniów; rozwijanie kreatywności dzieci poprzez, między innymi, prace w formie projektu; rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i samooceny; nabywanie umiejętności pracy w grupie lub zespole; kształtowanie w uczniach otwartości, ciekawości oraz tolerancji wobec innych kultur; umiejętność wykorzystania technologii komputerowej.

     2. Cele edukacyjne z zakresu nauki języka niemieckiego

    • Opanowanie czterech podstawowych sprawności językowych (słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) pozwalających na skuteczne porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego oraz osiągnięcie wyższych wyników podczas ewentualnego testu kompetencji językowych po klasie ósmej z języka niemieckiego.
    • Umożliwienie uczniom realizacji edukacji w klasie dwujęzycznej (klasa VII i VIII).
    • Zdobycie przez uczniów umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, które umożliwią im przystąpienie
     do Egzaminu DSD1.

    Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) der Kultusministerkonferenz - Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec jest egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, uczniowie po szkole podstawowej zdają go na poziomie I (A2/B1). Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD I przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu, tzn. na terenie szkoły. Zdają go uczniowie klas ósmych uczący się  języka niemieckiego. Po skończeniu nauki w szkole podstawowej mogą kontynuować DSD w jednymz kilku warszawskich liceów i przygotowywać się do kolejnego poziomu certyfikatu językowego w klasie maturalnej DSD II. Certyfikat DSD II uprawnia do studiowania na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

    METODY PRACY:

    Wykład, praca z tekstem, „burza mózgów”, ćwiczenia praktyczne, samodzielne projekty, klasyczne metody sprawdzania wiedzy oraz samoocena, udział w konkursach i olimpiadach językowych.

    FORMY PRACY

    Zbiorowa, grupowa, indywidualna.

    EWALUACJA INNOWACJI

    Ewaluacja innowacji dokonywana jest na podstawie: systematycznej analizy przebiegu zajęć, oceny klasowych oraz domowych prac pisemnych, oceny tempa i zakresu przyswajanych umiejętności językowych, oceny prac projektowych, obserwacji postaw i zachowań dzieci na zajęciach lekcyjnych oraz związanych z udziałem w pozalekcyjnych formach doskonalenia i współzawodnictwa  takich, jak  olimpiady językowe i dodatkowe zajęcia organizowane przez niemieckojęzyczne instytuty w Warszawie, analizy frekwencji na zajęciach.

     

    Barbara Makowska- Opala

    dyrektor szkoły

  • Kontakty

   • ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • sp82@edu.um.warszawa.pl
   • (22) 6641098
   • iod.bemowo@edukompetencje.pl
   • Dorota Nowak (22) 6640699 wew.1 885853412 (numer funkcjonuje w godzinach pracy) Godziny pracy: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00- 16.00 wtorek: 9.00- 17.00 środa- dzień bez interesanta
   • Anna Żakiewicz: (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie