• I edycja Konkursu ekologiczno-plastycznego  EKOZWIERZ.

    • 27.03.2024 12:00
    • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji Konkursu ekologiczno-plastycznego  EKOZWIERZ.
     Konkurs polega na wykonaniu modelu wybranego zwierzaka z dostępnych materiałów recyklingowych.

     Przygotowany model należy dostarczyć do organizatora - Tomasz Odera do dnia 19 kwietnia 2024r.

     Regulamin Konkursu ekologiczno-plastycznego  EKOZWIERZ.

     I. Organizator

     1.Organizatorem Konkursu Plastyczno-Ekologicznego Ekozwierz jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im.  Jana Pawła II w Warszawie, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.

     2.Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 2024.


     II. Cele konkursu

     1. Promowanie idei recyklingu - ponownego wykorzystania materiałów.

     2. Poszukiwanie nowych rozwiązań i przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju.

     3. Budzenie wrażliwości i kreatywności artystycznej u dzieci i młodzieży.

     4. Propagowanie wiedzy o zagrożeniach ekologicznych związanych z ilością wytwarzanych przez człowieka śmieci oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej.

     5. Kształtowanie postaw proekologicznych.


     6. Uświadomienie społeczeństwa, iż jeśli nie zmienimy swoich nawyków, to w środowisku naturalnym pozostaną jedynie zwierzęta stworzone w ramach konkursu.


     III. Organizacja i przebieg konkursu

     1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie.

     2. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu modeli dowolnych zwierząt (morskich czy lądowych, tych małych czy tych dużych).


     3. Do wykonania modeli należy wykorzystać różne materiały recyklingowe.     4. Rozmiar prac przestrzennych w przedziale od 15 do 40 cm.

     5. Model powinien zawierać tytuł, być podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą do której uczęszcza.

     6. Przygotowaną pracę należy dostarczyć do organizatorów do dnia 19 kwietnia 2024r do sali 305s.

     6.Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

     7.Dostarczenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie przedstawionym w regulaminie konkursu.

     8.Komisja konkursowa wyłoni najlepsze prace zwracając uwagę na zgodność z tematem konkursu,  kreatywność i estetykę.

     9.Wyniki zostaną ogłoszone w Dniu Ziemi tj. 22 kwietnia 2024 r.

     IV. Tematyka konkursu

     Wykonanie modelu organizmu występującego w środowisku naturalnym. Model powinien być wykonany z dostępnych materiałów recyklingowych.

     V. Nagrody

     1.Cząstkowa ocena celująca z biologii/przyrody.

     2.Na stronie internetowej Szkoły oraz szkolnym profilu Facebook zostaną opublikowane: imię, nazwisko i klasa autora oraz tytuł pracy.

     3.Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas rozdania świadectw.

     4.Zaprezentowanie modeli podczas tegorocznego Festiwalu Nauki Ciekawi Świata.


     Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy
     twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!

     Organizator:
     Tomasz Oder
     Małgorzata Jarzębska
    • więcej
  • Kontakty

   • ul. S. Konarskiego 20 01-464 Warszawa Poland
   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
   • (22) 6641098
   • Jolanta Skoczeń 22) 6640699 wew.1 Godz. pracy sekretariatu: Poniedziałek 8.00-16.00 Wtorek 9.00- 17.00 Środa 8.00-16.00 Czwartek 8.00-16.00 Piątek 8.00-16.00 dzień bez interesanta
   • Dorota Nowak (22) 6641098 wew. 218 Specjalista do spraw kadr: Małgorzata Struzik (22) 6640699 wew. 4
  • Logowanie