Menu główne

Cele i zadania

 CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Cel główny:

Rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.

Cele szczegółowe:

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 2. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
 3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.
 4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
  w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych:

- apele i akademie okolicznościowe,

- imprezy sportowe,

- dyskoteki.

 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.
 2. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.
 3. Organizowanie kontaktów ze Społecznościami Uczniowskimi innych szkół.

 

 

  

Certyfikaty