Menu główne

 

 

 

 

 

 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 


 

 

 

Uwaga!!!

Wszystkie wnioski wraz z instrukcjami ich wypełnienia dostępne  na stronie internetowej:

 

 

 

 

Stypendium „Posiłek dla ucznia” - bezpłatne posiłki w szkole

 

Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w pierwszej kolejności zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (Bemowo - ul. Rozłogi 10), składając wniosek wraz ze stosownymi dokumentami. W przypadku niemożności uzyskania dofinansowania do posiłków ze środków pomocy społecznej (nieznaczne przekroczenie kryterium dochodowego, nieuregulowanej sytuacji prawnej rodziny, braku meldunku czy wymaganych dokumentów) można ubiegać się o dofinansowanie posiłków w szkole.

Warunkiem ubiegania się o zwolnienie z opłaty za posiłki w szkole jest wypełnienie wniosku kierowanego do dyrektora szkoły i złożenie go do pedagoga szkolnego w terminiedo 18 września 2020 r.

 

 

 

Informacja o przyznawaniu stypendiów i zasiłków szkolnych

 

Szanowni Państwo!

Uchwałą  Nr  XXXIV/1027/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30.07.2020r. zostały przekazane do realizacji Ośrodkom Pomocy Społecznej zadania  dotyczące przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, dotychczas realizowane przez Wydziały Oświaty i Wychowania w Dzielnicach.

Jednocześnie Uchwałą Nr XXXIV/1033/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30.07. 2020 r. został zmieniony Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy.

 

W związku z powyższym informujemy, że:

 • Stypendia szkolne i zasiłki szkolne uczniom zamieszkałym na terenie Dzielnicy Bemowo przyznawać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo
  m. st. Warszawy
  , czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 • Wnioski należy składać/ przesyłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

sekretariat@opsbemowo.waw.pl

 

 • Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa z dniem 15.09.2020 r.
 • Wnioski mogą składać: uczniowie pełnoletni, rodzice lub opiekunowie prawni
  (w przypadku małoletnich), dyrektor szkoły lub placówki rewalidacyjno – wychowawczej.
 • Wnioski należy składać na formularzach, których wzory zamieszono w linkach poniżej.
 • Wniosek wymaga podpisu osoby uprawnionej, w związku z tym należy go złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

W razie korzystania z poczty internetowej wniosek musi być podpisany elektronicznie w innym przypadku będzie nieważny.

 • Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z regulaminem i instrukcją wypełniania wniosku (zamieszczonych w linkach poniżej).
 • W razie potrzeby  informacji udzielamy pod tel. (22) 487 13 00.

 

Linki:

 

 

Magdalena Stanisz

pedagog szkolny SP 82 

 

 

 

Certyfikaty