Menu główne

Integracja

 

Edukacja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi ma na celu kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności drugiego człowieka. Integracja jest długim i skomplikowanym procesem, w którym poprzez okazywanie tolerancji i pomocy niepełnosprawnej koleżance czy koledze ważną rolę odgrywają uczniowie pełnosprawni.

Oddziały integracyjne organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym rozwoju społecznego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami, jak najbliżej miejsca zamieszkania.

W oddziałach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20.

W szkole prowadzącej oddziały integracyjne zatrudnia się nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a także prowadzenia bądź organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych.

Zajęcia rewalidacyjne planujemy tylko dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dokonuje tego zespół nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole z uczniem. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy. Dokumentem, w którym potwierdzamy zaplanowanie zajęć rewalidacyjnych, jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

        Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci i młodzież, wobec których można stosować specjalną organizację nauki i metody pracy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to uczniowie niepełnosprawni:

  • niesłyszący, sbosłyszący,

  • niewidomi, słabowidzący,

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
                  oraz
  • zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
  • niedostosowani społecznie.

 

W Polsce ponad 3 % populacji wszystkich uczniów wymaga specjalnych form kształcenia. Są to uczniowie w normie intelektualnej (np. niewidomi, niesłyszący, z niepełnosprawnością ruchową) oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną.

Wicedyrektor szkoły

Anna Łukasiak

Certyfikaty