Menu główne

Zebrania i dni otwarte

Załącznik nr 5 do Planu pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie /30.08.2019r./

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW, DNI OTWARTYCH I TERMINÓW KLASYFIKACJI  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Terminy

Zebrania / Dni otwarte / Klasyfikacja

1.

09.09.2019 r.

Zebranie z  Rodzicami uczniów  kl. I - III

 

10.09.2019 r.

Zebranie z  Rodzicami uczniów  kl. IV - VIII

Poinformowanie rodziców uczniów klas VIII o  harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

2.

07.10.2019 r.

Zebranie z Rodzicami uczniów  kl. I - III

3.

08.10.2019 r.

Zebranie z  Rodzicami uczniów  kl. IV - VIII

 

4.

04.11.2019 r.

Zebranie z Rodzicami uczniów  kl. I - III

05.11.2019 r.

Zebranie z  Rodzicami uczniów  kl. IV - VIII

 

5.

do 24.01. 2020 r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

6.

28.01.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna.

7.

03.02.2020 r.

Śródroczne zebranie z Rodzicami uczniów klas I - III

 

04.02.2020 r.

Śródroczne zebranie z Rodzicami uczniów
klas IV - VIII

Poinformowanie rodziców uczniów klas VIII o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

8.

31.03.2020 r.

Zebranie z Rodzicami uczniów  kl. VI i VIII

 

9.

do 15.05.2020 r.

Ustalenie przewidywanych, niedostatecznych rocznych ocen klasyfikacyjnych

oraz ocen nagannych z zachowania.

10.

18.05.2020 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - VIII

Skuteczne poinformowanie przez n-la wychowawcę o zagrożeniu roczną niedostateczną oceną klasyfikacyjną z  zajęć edukacyjnych i roczną naganną oceną klasyfikacyjną zachowania, zapoznanie Rodziców/prawnych opiekunów/ z planem działań umożliwiających poprawę oceny .

11.

do 29.05.2020 r.

Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych,

wpis ocen do dziennika Librus.

12.

od 01.06.2020 r. - 03.06.2020 r.

Zgłoszenie przez Rodziców ucznia  pisemnej prośby do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  - wniosek z uzasadnieniem.

13.

01.06.2020 r.

Zebranie z Rodzicami  uczniów kl. I - III 

Skuteczne poinformowanie przez n-la wychowawcę  rodziców uczniów o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

02.06.2020 r.

Zebranie z Rodzicami uczniów  kl. IV - VII

14.

do 15.06.2020 r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych, wpis ocen do dziennika Librus.

15.

15.06.2020 r.- 28.06.2020 r.

Zastrzeżenia odnośnie rocznej oceny klasyfikacyjnej ustalonej niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Pisemny wniosek Rodziców/prawnych opiekunów ucznia złożony  do dyrektora szkoły z  uzasadnieniem.

16.

18.06.2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna.

Certyfikaty