Menu główne

Zebrania i dni otwarte

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Planu pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie /31.08.2020r./

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW, DNI OTWARTYCH I TERMINÓW KLASYFIKACJI  

W ROKU SZKOLNYM 2020/20201

Lp.

Terminy

Zebrania / Dni otwarte / Klasyfikacja

1.

07.09.2020r.

Zebranie z  Rodzicami uczniów  kl. I - III

 

08.09.2020 r.

Zebranie z  Rodzicami uczniów  kl. IV - VIII

Poinformowanie rodziców uczniów klas VIII o  harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

2.

05.10.2020 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - III - tryb stacjonarny lub zdalny

06.10.2020 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas IV - VIII - tryb stacjonarny lub zdalny

3.

23.11.2020 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - III - tryb stacjonarny lub zdalny  

24.11.2020 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas IV - VIII - tryb stacjonarny lub zdalny

4.

do  22.01. 2021 r.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

5.

26.01.2021 r

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna.

6.

01.02.2021 r.

Śródroczne zebranie z Rodzicami uczniów klas I - III

 

02.02.2021 r.

Śródroczne zebranie z Rodzicami uczniów klas IV - VIII

Poinformowanie rodziców uczniów klas VIII o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

7.

29.03.2021 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - III - tryb stacjonarny lub zdalny 

30.03.2021 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas IV - VIII - tryb stacjonarny lub zdalny

8.

19.04.2021 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - III - tryb stacjonarny lub zdalny

20.04.2021 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas IV - VIII - tryb stacjonarny lub zdalny

9.

do 14.05.2021 r.

Ustalenie przewidywanych, niedostatecznych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz ocen nagannych z zachowania.

10.

17.05.2021 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas I - III

Skuteczne poinformowanie przez n-la wychowawcę o zagrożeniu roczną niedostateczną oceną klasyfikacyjną z zajęć  edukacyjnych i roczną naganną oceną klasyfikacyjną zachowania, zapoznanie Rodziców/prawnych opiekunów/ z planem  działań umożliwiających poprawę oceny

18.05.2021 r.

Dzień otwarty dla Rodziców uczniów klas IV - VIII

11.

do 28.05.2021 r.

Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, wpis ocen do dziennika Librus.

12.

od 31.05.2021 r. - 02.06.2021 r.

Zgłoszenie przez Rodziców ucznia  pisemnej prośby do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  - wniosek z uzasadnieniem.

13.

31.05.2021 r

Zebranie z Rodzicami  uczniów kl. I - III 

Skuteczne poinformowanie przez n-la wychowawcę  rodziców uczniów o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

01.06.2021 r.

Zebranie z Rodzicami uczniów  kl. IV - VIII

14.

do 14.06.2021 r.

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych, wpis ocen do dziennika Librus.

15.

14.06.2021 r.- 27.06.2021 r.

Zastrzeżenia odnośnie rocznej oceny klasyfikacyjnej ustalonej niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Pisemny wniosek Rodziców/prawnych opiekunów ucznia złożony  do dyrektora szkoły z  uzasadnieniem.

16.

17.06.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna.

Certyfikaty