Menu główne

„ DEUTSCH-keine Fremdsprache für uns“ 2018 - 2021

 

Innowacja pedagogiczna
pt.: „ DEUTSCH-keine Fremdsprache für uns“

 

Autor: mgr Hanna Sztranc

Osoby wdrażające innowację: mgr Aleksandra Strojkowska, mgr Hanna Sztranc

Termin realizacji innowacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2021
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II
ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa

Rodzaj innowacji: Innowacja metodyczno-programowo-organizacyjna

Zakres i warunki:
Innowacja organizowana jest dla, zakwalifikowanych w procesie rekrutacji, uczniów klas IV wyróżniających się zdolnościami językowymi i wykazujących chęci ich dalszego rozwijania. Planowane jest utworzenie 4 grup piętnastoosobowych, w których będą realizowane zajęcia językowe w systemie pozaklasowym, w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Zajęcia przeznaczone będą na zintegrowane nauczanie treści programowych języka niemieckiego we wszystkich standardach: gramatyka, użycie języka, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie i pisanie. Ponadto edukacja zmierzać będzie do poszerzanie zakresu słownictwa i ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, jak również kształcenia pozostałych treści podstawy programowej przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii komputerowej.

 

Opis innowacji:
XXI wiek to era języków obcych, którymi biegłe posługiwanie się sprawia, iż świat stoi przed ludźmi otworem. Zarówno rodzice, jak i uczniowie zdają sobie więc sprawę z tego, że poznawanie języków obcych jest nieodzownym elementem edukacji współczesnego Europejczyka, szczególnie w dobie globalizacji i migracji zagranicznych.
Proponowana innowacja jest efektem obserwacji i spostrzeżeń autorki w trakcie pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej. Inspiracją do powstania niniejszej innowacji było zainteresowanie uczniów również nauką języka naszych zachodnich sąsiadów oraz chęć poszerzenia horyzontów poprzez poznanie kultury i zwyczajów mieszkańców Niemiec.

Społeczeństwo przyjazne nauce języków oznacza przyjazne środowisko społeczne, gdzie tworzone są warunki sprzyjające nauce języków i zrozumieniu międzykulturowemu, a wielojęzyczność jest promowana i postrzegana pozytywnie. Ponadto różnorodność językowa sprzyja rozwojowi społeczeństwa integracyjnego i jego gospodarki. Poznając język obcy nie tylko wzbogacamy swoje słownictwo, lecz również poznajemy kulturę, zwyczaje i mentalność mieszkańców innego kraju czy regionu. Głównym celem realizacji innowacji jest więc „wirtualna” podróż do Niemiec, w czasie której uczniowie zdobędą wiedzę na temat języka, kultury i obyczajów tego kraju. Poznawanie innej kultury ma także na celu uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność obyczajową innych nacji oraz uczenie tolerancji wobec nich. Wspólne poznawanie kultury niemieckiej to nie tylko zdobywanie wiedzy w tym zakresie, ale także doskonały sposób na kształcenie kompetencji językowych uczniów w atrakcyjnej formule oraz ukazanie celowości uczenia się języka niemieckiego, dzięki któremu uczeń w obcym kraju będzie mógł swobodnie funkcjonować.

 

Założeniem programowym tejże innowacji jest korelacja wiadomości i umiejętności z zakresu języka niemieckiego, polskiego i angielskiego, geografii oraz informatyki. Łączenie w czasie spotkań zagadnień z tych dziedzin wiedzy ma na celu ukazanie uczniom procesu uczenia się języka także w oparciu o inne dziedziny wiedzy oraz zachęcenie do poszerzania własnych horyzontów.
 

Wdrażaniu innowacji w szkole patronować będzie niemiecka organizacja Deutsche Auslandsschularbeit Internanional wspierająca ok. 1200 szkół na całym świecie, a współpraca z przedstawicielstwem tej organizacji w Warszawie zapewni szkole:

  • nieodpłatne wsparcie metodyczne nauczycieli j. niemieckiego,
  • nieodpłatne wyjazdy tych nauczycieli na kursy metodyczne do Niemiec,
  • nieodpłatną organizację dla uczniów na terenie szkoły egzaminu DSD1,
  • pomoc w organizacji współpracy partnerskiej naszej szkoły ze szkołą niemiecką.

 

Cele innowacji :

1. Cele ogólne

1) Umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych.

2) Opanowanie przez uczniów języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej.

3) Rozwijanie ciekawości poznawczej i intelektualnej uczniów.

4) Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez między innymi prace w formie projektu.

5) Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i samooceny.

6) Nabywanie umiejętności pracy w grupie lub zespole.

7) Kształtowanie w uczniach otwartości, ciekawości oraz tolerancji wobec innych kultur.

8) Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i Internetu przy realizacji zadań programu.

2. Cele edukacyjne z zakresu nauki języka niemieckiego

1) Opanowanie czterech podstawowych sprawności językowych (słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) pozwalających na skuteczne porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego oraz osiągnięcie wyższych wyników podczas ewentualnego testu kompetencji językowych po klasie ósmej z języka niemieckiego.

2) Zdobywanie przez uczniów umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, które umożliwią im przystąpienie do Egzaminu DSD1. Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) der Kultusministerkonferenz - Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec jest egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, uczniowie po szkole podstawowej zdają go na poziomie I (A2/B1). Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD I przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu, tzn. na terenie szkoły. Zdają go uczniowie klas ósmych uczący się języka niemieckiego. Po skończeniu nauki w szkole podstawowej mogą kontynuować DSD w jednym z kilku warszawskich liceów i przygotowywać się do kolejnego poziomu certyfikatu językowego w klasie maturalnej DSD II. Certyfikat DSD II uprawnia do studiowania na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

3) Utrwalenie poznanych oraz poznanie nowych zagadnień gramatycznych.

4) Podniesienie poziomu kompetencji językowych umożliwiających kontakty z uczniami szkół europejskich.

5) Zwiększenie zasobu słownictwa tematycznie związanego z życiem codziennym

6) Umiejętność samodzielnego poszukiwania i tłumaczenia informacji językowych.

7) Zdobywanie wiedzy na temat kultury i obyczajów panujących w Niemczech.

8) Umożliwienie uczniom realizacji edukacji w klasie dwujęzycznej (klasa VII i VIII).

3. Cele wychowawcze

1) Kształtowanie postaw tolerancji ucznia wobec otaczającego go świata oraz otwartości wobec innych kultur.

2) Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozbudzenie jego ciekawości.

3) Rozwijanie odpowiedzialności ucznia oraz umiejętności współpracy z grupą lub zespołem.

4) Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych.

5) Kształtowanie świadomości na temat integracji europejskiej.

 Metody realizacji
1) Wykład
2) Praca z tekstem
3) „Burza mózgów”
4) Ćwiczenia praktyczne
5) Samodzielne projekty
6) Klasyczne metody sprawdzania wiedzy oraz samoocena
7) Udział w konkursach i olimpiadach językowych.

 

Formy pracy
1) Zbiorowa,
2) Grupowa,
3) Indywidualna.

 

Przewidywane osiągnięcia
1) Po realizacji programu uczeń będzie:
a) miał możliwość kontynuowania nauki języków obcych w szkołach ponadpodstawowych na wyższym poziomie zaawansowania,
b) posiadał umiejętności bezpośredniego kontaktu z grupami rówieśniczymi w innych krajach w języku niemieckim,
c) posiadał możliwość posługiwania się obcojęzycznymi źródłami informacji i wiedzy na poziomie podstawowym.

 

Ewaluacja innowacji
Ewaluacja innowacji dokonywana będzie na podstawie:
1) Systematycznej analizy przebiegu zajęć.
2) Oceny klasowych oraz domowych prac pisemnych.
3) Oceny tempa i zakresu przyswajanych umiejętności językowych.
4) Oceny prac projektowych zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz w gazetkach szkolnych.
5) Obserwacji postaw i zachowań dzieci na zajęciach lekcyjnych oraz związanych z udziałem w pozalekcyjnych formach doskonalenia i współzawodnictwa takich, jak olimpiady językowe i dodatkowych zajęciach organizowanych przez niemieckojęzyczne instytuty w Warszawie.
6) Analizy frekwencji na zajęciach.

 

nauczyciel języka niemieckiego
Hanna Sztranc

 

Certyfikaty