Menu główne

„Matematyka olimpijczyka”

 

 „ Matematyka olimpijczyka”

– autorski program zajęć z matematyki dla uczniów klas VII i VIII

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

 

Zasady rekrutacji uczniów kl. VI do grupy realizującej innowację pt. Matematyka Olimpijczyka

w SP nr 82 w roku szkolnym 2019/2020; 2020/2021

Zalącznik_nr_1-_zgłosznie.pdf

 

Autor innowacji: mgr Marcin Kaźmierczak

Czas realizacji: wrzesień 2018 r. – czerwiec 2020 r.

Miejsce innowacji: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie

Adresat innowacji: Uczniowie klas VII ( rok szkol. 2018/2019 ) i klas VIII ( rok szkol. 2019/2020 )

 

Wstęp

      Matematyka, od dawna nazywana „Królową nauk”, to dziedzina, której znaczenie wciąż rośnie. Wiedza zdobyta w jej zakresie jest niezbędna i najczęściej wykorzystywana w życiu codziennym. Kształtuje umysł, uczy logicznego myślenia, organizacji pracy i sprawnego działania. Kształtuje również nasz charakter, rozwija cechy takie jak: samodzielność, systematyczność, dokładność, inicjatywa, krytycyzm, wytrwałość oraz dążenie do celu. Istotą tej dziedziny nauki jest rozwijanie sprawności umysłowych, posługiwanie się wiedzą w praktyce oraz rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. Rozwój cywilizacji powoduje, że wzrasta zainteresowanie matematyką, która jest niezbędna do tego procesu.
 

     Innowacja matematyczna ma na celu podnoszenie wiedzy matematycznej uczniów, rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Ponadto ma rozwijać logiczne myślenie, wyposażyć ucznia w aparat wspomagający twórcze przetwarzanie i kreowanie rzeczywistości. Podczas zajęć uczniowie będą rozwijać wyżej opisane umiejętności. Będzie to odpowiednie przygotowywanie do konkursów przedmiotowych i olimpiad takich jak: Olimpiady Matematycznej Juniorów, Olimpiada Wiedzy Matematyka Plus (tzw. Oxford), Kuratoryjny Konkurs Matematyczny, Dzielnicowy Konkurs Matematyczny Geniusz, Konkurs Międzynarodowy Kangur Matematyczny, Konkurs Matematyczny Pangea oraz innych konkursów i nauki w kolejnych etapach edukacji.
 

    Innowacja przeznaczona jest dla uczniów o wybitnych i znacznych uzdolnieniach matematycznych – odbywać się będzie w systemie pozalekcyjnym w wymiarze 2 godziny tygodniowo. Do innowacji zostaną zakwalifikowani uczniowie z klas VI wyłonieni w procesie rekrutacji.

Cele

Cel główny:
Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań matematycznych; rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk. Realizacja innowacji umożliwi naszym uczniom udział w konkursach i olimpiadach matematycznych, zaś absolwentom kontynuację edukacji w szkołach ponadpodstawowych w klasach o profilu matematycznym oraz uczelniach wyższych o profilu technicznym.

Cele szczegółowe:
1. Rozbudzanie zainteresowań matematycznych.
2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy.
3. Wskazywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym.
4. Rozwijanie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia oraz czytania ze zrozumieniem.
5. Rozwijanie umiejętności wnioskowania, zdolności analitycznych, przetwarzania poszczególnych informacji ze sformułowanego problemu.
6. Rozwijanie myślenia strategicznego, umiejętności planowania kolejnych kroków w celu rozwiązania problemu i dzielenia rozwiązania złożonego problemu na etapy.
7. Kształtowanie postaw twórczych.
8. Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji.
9. Poznanie nowoczesnych metod pracy i zdobywania wiedzy poprzez stosowanie na lekcjach matematyki programów komputerowych.
10. Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym.
11. Kształtowanie takich cech jak wytrwałość, systematyczność, samodzielność, współpraca, kreatywność, przedsiębiorczość.
12. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.
13. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach matematycznych.
14. Przygotowanie uczniów do kontynuacji edukacji w szkołach ponadpodstawowych w klasach o profilu matematycznym oraz uczelniach wyższych o profilu technicznym.

Rekrutacja
Do innowacji zostanie zakwalifikowanych 15 chętnych uczniów z klas VI, którzy najlepiej spośród wszystkich zainteresowanych udziałem w programie napiszą test kwalifikujący składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Czas trwania testu to 45 minut i odbędzie się on w maju. W przypadku gdy kilku uczniów będzie miało taką samą liczbę punktów, to decydować o przyjęciu będzie ocena z matematyki oraz osiągnięcia w konkursach z tego przedmiotu.

 

Metody realizacji
- burza mózgów
- dyskusja
- wykład
- praca z tekstem
- ćwiczenia praktyczne
- praca przy komputerze
- programy multimedialne

Formy pracy
- zbiorowa
- grupowa
- indywidualna

 

Przewidywane osiągnięcia
Poprzez zorganizowaną i systematyczną pracę uczeń:
1. Wykazuje aktywną postawę;
2. Rozwija własne zdolności i umiejętności twórczego myślenia;
3. Zaspokaja zainteresowania i kształtuje pozytywną motywację do nauki przedmiotów ścisłych;
4. Konsekwentnie realizuje zadania o różnym charakterze, przejawia inicjatywę i samodzielność;
5. Ukształtuje nawyk świadomego wyboru informacji;
6. Znajdzie i wykorzysta informacje z różnych źródeł;
7. Umie zorganizować sobie pracę i współpracować w grupie;
8. Widzi związek matematyki z życiem codziennym i dostrzega zależności matematyczne w otaczającym świecie;
9. Opisuje daną sytuację praktyczną za pomocą odpowiedniego działania matematycznego i weryfikuje otrzymane wyniki;
10. Wykorzystuje dostępne programy multimedialne do pogłębiania swojej wiedzy.
11. Bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych.

 

Ewaluacja innowacji
Ewaluacja innowacji dokonywana będzie na podstawie:
1. systematycznej analizy przebiegu zajęć,
2. przeprowadzenia ankiety,
3. wyniki konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
4. wyniki sprawdzianów i testów.

 
nauczyciel matematyki
Marcin Kaźmierczak

 

 

Certyfikaty