Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Konkurs na krótką formę komiksową pt. „Pomysły na… Jak nie marnować jedzenia”

Szkolne Dni Dobrego Jedzenia 2019

 Regulamin konkursu na krótką formę komiksową
 

1.  Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie.

2.  Temat konkursu to „Pomysły na… Jak nie marnować jedzenia”.

3.  Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej.

4.  Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość,

     o  maksymalnej objętości  1 do 3 plansz.

5.  Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy  jedną osobę odpowiadającą za scenariusz,    rysunki, grafikę.

6.  Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) powinny na odwrocie posiadać

 czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora: imię, nazwisko, wiek, numer   klasy. Plansze mogą być opatrzone nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie.

7.  Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności organizatorzy zalecają, aby w tekście wstawianym

     w  dymki komiksu stosowane było pismo drukowane.

8.  Prace należy dostarczyć  do nauczyciela - Małgorzaty Jarzębskiej, prace składamy w sali 215A lub przekazujemy innemu  nauczycielowi  plastyki, uczącemu danego ucznia.

9.  Nieprzekraczalny termin dostarczania prac upływa z dniem 13 grudnia 2019 roku.

10.  Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

11.  Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie konkursowej  (organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prac, które zostaną pokazane na wystawie).

12.   O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez organizatora.

13.   Jury, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna trzy nagrody: I, II i III

 miejsce oraz 3 wyróżnienia . Nagrodami będą vouchery pieniężne do zrealizowania w sklepiku    szkolnym.

14.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 18 grudnia  2019 roku , a nagrody będą wręczone podczas apelu samorządowego.

15.  Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

                                                                                                                                       Organizator:

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia 

  Małgorzata Jarzębska

Certyfikaty