Menu główne

Informacje ogólne

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

         

               

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 18.00.

 

2. Świetlica zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dzieciom z klas I - IV  oraz w uzasadnionych przypadkach dzieciom starszym.

 

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie przez rodziców Karty uczestnika świetlicy na dany rok szkolny.

 

4. Uczniowie przydzieleni są do grup wg poziomu klas, ale istnieje czasami możliwość  dołączenia ich do innej grupy. Opiekę nad grupami sprawują wychowawcy świetlicy.

 

5. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy  i zgłosiły się do niej przed lub po zajęciach/lekcjach. Każde przyjście i wyjście dziecka jest odnotowane w  Zeszytach monitorowania przyjść i wyjść.

 

6. Uczniów klas I, przebywających  w świetlicy zaprowadza  na zajęcia wychowawca danej klasy i przyprowadza nauczyciel, kończący z nimi zajęcia, który osobiście przekazuje dzieci wychowawcy świetlicy. Ten musi każdorazowo odnotować przyjście każdego ucznia.

 

7. Uczniowie z klas II wychodzą ze świetlicy na lekcje pod opieką wychowawcy klasy.

 

8. Uczniowie  z klas III udają się na lekcje za zgodą wychowawcy świetlicy.

 

9. Uczniowie klas IV i pozostali, przychodzą do świetlicy i zgłaszają swoją obecność wychowawcy świetlicy.

 

10. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zależności  od indywidualnych potrzeb przyprowadza i odprowadza nauczyciel, kończący z nimi zajęcia.

 

11. Dzieci uczęszczające na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, odbiera ze świetlicy i przyprowadza nauczyciel/instruktor, prowadzący te zajęcia.

 

12. W świetlicy obowiązują regulaminy,  procedury,  kontrakty grupowe, kodeks uczestnika świetlicy i inne zasady, wprowadzone  przez wychowawców i kierownika świetlicy.

 

13. Dzieci, przebywające w świetlicy, korzystają ze stołówek szkolnych i pod nadzorem swoich wychowawców  spożywają śniadanie i obiad. Uczniowie z klas I – III, po skończonych lekcjach lub w ich trakcie przychodzą lub są przyprowadzani do stołówek szkolnych i pod nadzorem wychowawcy klasy spożywają posiłek. Po jego zakończeniu udają się na lekcje lub są przyprowadzani do świetlicy.

 

14. Rodziców obowiązuje punktualne odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej do godz. 17.55.

 

15. Nie uwzględniamy telefonicznej prośby rodziców na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. W przypadku jego jednorazowych wyjść należy przekazać wychowawcom świetlicy pisemne oświadczenie z uwzględnieniem koniecznych danych.

 

16. Prosimy Rodziców o utrzymywanie ciągłego kontaktu z nauczycielami i kierownikiem świetlicy w zakresie informacji o funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.

Certyfikaty