Menu główne

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

 

 

 

 

 

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!- rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych    m.st. Warszawy – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

 

Całkowita wartość projektu:           4 462 172,50  zł    

Dofinansowanie ze środków europejskich:       3 916 972,50 zł 

Okres trwania projektu:                                     1 XII 2019-30 VI 2021   

 

  • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery; 
  • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego  ukończy studia podyplomowe;
  • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie 

Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania
z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły.

W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjnozawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK).

Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie.

W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego.

Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli. 

Więcej informacji:

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwozawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach oraz http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwojdoradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

 

                                                                                                                                              Magdalena Stanisz

REGULAMIN_PROJEKTU.docx

 

Punkt Informacji Kariery – indywidualne konsultacje doradcze

 

Od 14 września 2020 r. zapraszamy na indywidualne konsultacje do Punktu Informacji Kariery w ramach projektu „Sięgnij po więcej” promującego doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych.

PIK czynny jest w poniedziałki od godz. 15.40 i środy od godz. 16.35.

Prosimy o wcześniejsze zapisy na konsultacje: osobiście w pokoju pedagoga, pod numerem telefonu – 22 6640699 w. 213, poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz aplikację Teams – kontakt z panią Katarzyną Korpusińską oraz Magdaleną Stanisz.

 Punkt Informacji Kariery znajduje się w pokoju nr 10 (parter, obok gabinetu pielęgniarki)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich uczniów klas VII –VIII oraz rodziców.

 

Magdalena Stanisz, Katarzyna Korpusińska

Pedagodzy szkolni

 

 

 

PUNKT INFORMACJI KARIERY - KONTAKT ON-LINE

Uprzejmie informujemy, że w związku z zawieszeniem pracy szkoły od dnia 16 marca 2020 r. zmieniamy system naszej pracy w Punkcie Informacji Kariery ze spotkań indywidualnych z uczniami oraz rodzicami na spotkania on-line.
Będziemy kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny Librus.  
Wszystkie osoby zainteresowane indywidualnymi konsultacjami prosimy o kontakt z panią Magdaleną Stanisz oraz Katarzyną Korpusińską. Uczniowie oraz rodzice, którzy są już zapisani na indywidualną konsultację otrzymają informację dotyczącą porady.
System pracy on-line będzie obowiązywał do odwołania.

 

Magdalena Stanisz
Koordynator PIK

Certyfikaty