Menu główne

„Za szkolną kurtyną”

 

„Za szkolną kurtyną” - autorski program zajęć teatralnych dla uczniów klas IV - VIII

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie

Autor innowacji: mgr Małgorzata Muciek

Czas realizacji:  04.09.2017 r. – 21.06.2019 r.

Adresat innowacji: Uczniowie klas IV -VIII  uczestnicy warsztatów teatralnych

Rodzaj innowacji: Organizacyjno-metodyczna

Wstęp

 Edukacja teatralna ma ogromną przyszłość. Jej znaczenie jest niezwykle ważne w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w apelach, akademiach szkolnych oraz w konkursach recytatorskich. Te działania ukazują ich potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Stąd pomysł na wprowadzenie innowacji teatralnej.

Warsztaty teatralne zapewnią uczniowi harmonijny i wszechstronny rozwój. Aby umożliwić dziecku pełny udział w teatralnej edukacji nie wystarczy ograniczyć się do oglądania przedstawień teatralnych. Uczeń musi znaleźć się po drugiej stronie jako aktor, reżyser, scenograf lub statysta. Droga tej artystycznej ewaluacji prowadzi poprzez liczne ćwiczenia przygotowujące, techniki dramy, etiudy pantomimiczne, scenki improwizowane, gry i zabawy taneczne oraz ruchowe. Przygotowanie inscenizacji wymaga bowiem wykonania scenografii, czasem kostiumów lub kukiełek. Nierzadko konieczna jest oprawa muzyczna. Konieczne jest również twórcze zaangażowanie wszystkich uczniów i poczucie odpowiedzialności za całość przedsięwzięcia. Umiejętność współpracy w grupie, poskromienie swych egocentrycznych zapędów, a jednocześnie możliwość wyrażania siebie i samorealizacji, to niewątpliwe efekty pracy teatralnej, które można zaobserwować w zespole warsztatowym.

W czasie przygotowań i samego przedstawienia młodzież zaspakaja potrzebę ruchu, uczy się współpracować w grupie, oceniać siebie i kolegów. Uczniowie bogacą i uaktywniają język, uczą się mówić wyraziście, z właściwą intonacją, ćwiczą pamięć. Warsztaty teatralne dają im możliwość wykazania się kreatywnym myśleniem, mogą otworzyć umysł, wyjść poza określone ramy i przyjęte schematy.  Inscenizacje umożliwiają lepsze rozumienie tekstów i sprzyjają kształtowaniu właściwych postaw poprzez internalizację przeżyć bohaterów. Warsztaty teatralne w pełni realizują cele dydaktyczne i wychowawcze, które wiążą się nierozerwalnie ze wszystkimi płaszczyznami kształcenia oraz wychowania uczniów.

Cele

Cel główny:

 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze oraz integrowanie zespołu teatralnego poprzez budowanie więzi emocjonalnej z rówieśnikami i nauczycielem.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 1. Poznaje pracę aktora, reżysera, scenografa, scenarzysty, kostiumologa, choreografa, charakteryzatora, suflera.
 2. Rozwija uzdolnienia aktorskie, muzyczne, plastyczne i inne predyspozycje indywidualne.
 3. Poznaje specyfikę pracy w teatrze.
 4. Poznaje specyfikę pracy nad tekstem.
 5. Rozwija słownictwo związane z działalnością teatralną.
 6. Doskonali umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.
 7. Rozwija fantazję, pobudza do aktywności i odkrywania rzeczy nowych.
 8. Doskonali umiejętności komunikowania się.
 9. Nabywa umiejętności rozmowy o uczuciach własnych, wewnętrznych przeżyciach, stanach, lękach, kłopotach i radościach.
 10. Rozwija zainteresowania, zdolności i kreatywność.
 11. Doskonali umiejętności panowania nad emocjami, koncentracją, współdziałanie w grupie.
 12. Przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury, muzyki, tańca, pantomimy i teatru.

Małgorzta Kozłowska

Certyfikaty