Menu główne

English - the key to the world!

 

English - the key to the world!

autorski program nauki języka angielskiego dla uczniów klasy VII-VIII

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie

 

Autorzy innowacji: mgr Marta Gołębiewska, mgr Edyta Izwantowska

Czas realizacji:  wrzesień 2017 – czerwiec  2018, wrzesień  2018 – czerwiec 2019 

 

Język angielski jest „ językiem świata”, w związku z tym priorytetem naszej szkoły jest nauczanie języka angielskiego na jak najwyższym poziomie w sposób nowoczesny i wszechstronny. Ciągły postęp cyfryzacji, stopniowe odchodzenie od tradycyjnych metod nauczania na rzecz postaw bardziej nowoczesnych i wydajnych wymaga dostosowania metod nauczania do potrzeb młodego pokolenia, które wychowuje się w Digital Age.

 

Biorąc pod uwagę, że język angielski jest najbardziej  znanym i rozpowszechnionym językiem w Europie, chcemy aby młody człowiek - nasz absolwent  został wyposażony  w  umiejętności językowe na najwyższym poziomie, które są niezbędne w dzisiejszych czasach, a wiedza zdobyta w murach naszej szkoły  stała się bramą do pełnoprawnego obywatelstwa w nowoczesnym społeczeństwie określonym jako „ społeczeństwo uczące się”.

 

Innowacja jest wdrożona w klasie VIIb w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Klasa  została podzielona na dwie grupy o zbliżonym  poziomie zawansowania. W każdej z grup 3 godziny tygodniowo przeznaczane są na nauczanie treści programowych obejmujących wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie, zgodnie z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi nowej podstawy programowej w oparciu o podręcznik zatwierdzony przez MEN. Pozostałe 2 godziny dedykowane są wprowadzaniu innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, gdzie nacisk położony jest na wykorzystanie kreatywnych metod rozwiązywania problemów oraz rozbudzania ciekawości poznawczej naszych wychowanków.

W nowoczesnej pracowni komputerowo-językowej, gdzie uczniowie korzystając z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak komputery, kamera, słuchawki oraz licznego oprogramowania do tworzenia i przedstawiania prezentacji, komiksów, filmików, np. Prezi, Creaza itp.,  realizują wiele projektów edukacyjnych min. Global Scholars, ReadOn!, wykorzystują platformy edukacyjne takie jak Insta.Ling, Quizlet oraz Kuaderno oraz aplikacje typu ENGLISH ATTACK!, SOUP, GLOSTER, TUMBLR, POSTEROUS itp.
W trakcie pracy z klasą realizującą innowację, nauczyciele angliści wykorzystują platformę eTwinning do realizacji projektów międzykulturowych o charakterze edukacyjno - wychowawczym  poprzez podjęcie współpracy ze szkołami partnerskim zagranicą, która w przyszłości zaowocuje wzajemnymi wizytami studyjnymi naszych uczniów oraz uczniów ze szkoły partnerskiej.

Dwuletni cykl pracy umożliwi naszym absolwentom podjęcie dalszej nauki w liceach w klasach profilowanych językowo lub o rozszerzonym zakresie nauczania języka angielskiego, ale przede wszystkim da uczniom możliwość osiągnięcia płynności w posługiwaniu się językiem angielskim, poprzez nacisk na poszerzanie zasobu słownictwa w kontekście kulturowym i umiejętność swobodnej komunikacji w formie ustnej i pisemnej. Podjęcie współpracy z instytucją British Council pozwoli nauczycielom przez dwa lata trwania innowacji przygotować uczniów do egzaminu Cambridge English: Preliminary (PET) na poziomie B2.

 

Zadaniem nauczycieli języka angielskiego jest zachęcenie uczniów do zdobywania umiejętności w sposób twórczy i kreatywny.  Nauczyciele angliści uczący w tej klasie są  współczesnymi nauczycielami, których nadrzędnym celem jest sprostanie wymogom dzisiejszego świata, w którym następuje przewartościowanie roli szkoły.  W dzisiejszych czasach szkoła przestaje być miejscem zdobywania wiedzy z góry narzuconej - staje się miejscem wspierania rozwoju uczniów, ich postaw, sytemu wartości, a w szczególności ich umiejętności uczenia się.  

 

 

 

 

Marta Gołębiewska

Edyta Izwantowska

 

Certyfikaty