Menu główne

Regulamin rekrutacji i organizacji zajęć pozalekcyjnych

 

Regulamin rekrutacji i organizacji zajęć pozalekcyjnych

w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Pawła 82

na rok szkolny 2020/2021

( dotyczy wszystkich wskazanych w opisie zajęć)

 

 1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób bezstronny.

 2. W zajęciach pozalekcyjnych mogą uczestniczyć uczniowie kl. I-VIII.

 3. Do udziału w zajęciach konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica.

 4. Liczba uczniów zapisanych na zajęcia określona jest w opisie zajęć.

 5. Udział dzieci we wszystkich zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

 6. Zgłoszenia na zajęcia należy kierować poprzez dziennik LIBRUS Synergia.

 7. Uczniowie po zakończonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani na zajęcia w sposób zgodny z opisem zajęć.

 8. Stworzona zostanie  lista rezerwowa uczniów, którzy  zostaną przyjęci na zajęcia w przypadku wolnego miejsca.(wybór poprzez losowanie).

 9. Rodzic/prawny opiekun ucznia korzystającego z koła zainteresowań w formie pisemnej deklaruje zgodę na udział dziecka w zajęciach. Deklarację taką przechowuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

 10. O rezygnacji lub zwolnieniu ucznia z zajęć pozalekcyjnych decyduje, w formie pisemnej, jego rodzic.

 11. Uczestnik zajęć pozalekcyjnych jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach.

 12. Nauczyciel może zawiesić udział ucznia w zajęciach  w związku z nieprzestrzeganiem zasad kulturalnego postępowania.

 13. W wyznaczonym czasie trwania zajęć uczeń przebywa pod opieką nauczyciela prowadzącego.

 14. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć pozalekcyjnych w formie zatwierdzonej przez Dyrektora Szkoły.

 15. Nauczyciel może odwołać zajęcia pozalekcyjne z ważnych powodów. Odwołanie zajęć każdorazowo jest uzgadniane przez nauczyciela z Dyrektorem  Szkoły.

 16. Nauczyciel informuje  rodziców uczniów pisemnie poprzez e-dziennik Librus najmniej jeden dzień przez zaplanowanymi zajęciami.

 

 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne rozpoczyna się 16.09. 2020r. i trwa do 21.09.2020 r. 


Zgłoszenia na wybrane zajęcia należy kierować do nauczyciela prowadzącego poprzez dziennik LIBRUS Synergia.


Zespół kierowniczy SP 82

Certyfikaty