Menu główne

KONKURSY 2019/2020

Dzielnicowy Konkurs " Bezpieczna przygoda z Internetem" etap szkolny dla SP82

Cele konkursu

- promowanie bezpiecznych zachowań podczas korzystania z Internetu w środowisku lokalnym;
- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń (zarówno zagrożenia technologiczne, jak i zagrożenia dotyczące zachowań użytkownika (np. cyberprzemoc, kontakty z nieznajomymi, zagrożenia utraty prywatności online, szkodliwe treści, uzależnienia, media społecznościowe) wynikających z korzystania z Internetu.
- kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci poprzez promowanie programów profilaktycznych;
- wdrażanie do racjonalnego korzystania z komputera;
- rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania wiedzy z poszanowaniem praw autorskich;
- rozwijanie zainteresowań uczniów, ich umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz indywidualnych zdolności twórczych;
- integracja wokół wspólnego przedsięwzięcia.

Dzielnicowy Konkurs Plastyczny kl. I- III

 1. Zasady uczestnictwa

Uczniowie klas I - III przygotowują pracę konkursową przedstawiającą plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

PLAKAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:

Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka oraz inne do wyboru przez uczestnika konkursu.

Treść: nawiązująca do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. 

Format:  prac plastycznych: A3 lub A2.

Hasło: propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu.

 1. Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
 2. Każda praca powinna posiadać na ostatniej odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
 • imię i nazwisko uczestnika
 • klasa
 • imię i nazwisko nauczyciela
 • adres i telefon placówki
 • e-mail placówki

Zasady oceniania prac i przyznawania nagród

 • Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie na podstawie następujących kryteriów:
 • Oryginalne hasło.
 • Poprawność merytoryczna pracy.
 • Nakład pracy.
 • Kreatywność.
 • Ogólne wrażenie artystyczne.

Prace należy przekazać wychowawcy lub przynieść do sali 217 do dn. 26.02.2020 r. wraz z Zalacznik_1-_ZGODA_NA_UDZIAL_W_DZIELNICOWYM_KONKURSIE.docx

 

Dzielnicowy Konkurs Multimedialny pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem” dla kl. IV- VI

Zasady uczestnictwa

Uczniowie klas IV – VI przygotowują prace konkursowe w kategorii prezentacja multimedialna pokaz slajdów w programie PowerPoint.

Tematy do wyboru:

- „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

-  Prywatność i ochrona danych.

-  Blaski i cienie internetu.

Wymogi techniczne:

Praca konkursowa nie może przekraczać 15 slajdów.

Praca konkursowa musi być oryginalna – nie może być powieleniem lub kompilacją wcześniej opublikowanych materiałów. Powinna być samodzielnie opracowanym i  przygotowanym materiałem.

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

Czas trwania materiału – nie dłuższy niż 8 minut.

Pliki należy zapisać według wzoru imie_nazwisko_kl_sp_nr.

W nazwie stosujemy wyłącznie małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie używamy spacji.

Prace należy przynieść do sali 217 lub przesłać librusem do dn. 26.02.2020 r. wraz z Zalacznik_1-_ZGODA_NA_UDZIAL_W_DZIELNICOWYM_KONKURSIE.docx

Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf

Certyfikaty