Menu główne

CZYTELNIK ROKU 2019/2020

Całoroczny konkurs czytelniczy dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 82

Cele :

1. Aktywacja czytelnicza środowiska uczniowskiego.

2. Popularyzacja czytelnictwa w środowisku szkolnym.

3. Poszerzanie kręgu zainteresowań młodego czytelnika o pozycje spoza kanonu lektur.

Regulamin:

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy VII i VIII

2.  Konkurs trwa od listopada do maja bieżącego roku szkolnego.

3.  Uczestnicy zobowiązani są do przeczytania jednej książki miesięcznie.

- utwory czytane są zgodnie z harmonogramem opracowanym przez komisję złożoną z nauczyciela bibliotekarza i nauczycieli języka polskiego.

4.  Raz w miesiącu, uczestnicy konkursu rozwiązują test z treści danej książki.

 Test jest równocześnie kolejnym etapem konkursu.

5.  Dopuszcza się możliwość pominięcia jednego etapu.

 Z każdego etapu wyłoniony zostaje zwycięzca, którego nauczyciel polonista nagradza pozytywną oceną cząstkową z języka polskiego.

- konkurs ma charakter otwarty, każdy uczeń może przystąpić do niego w dowolnym momencie jego trwania. Uczestnik ma wtedy szansę na zdobycie dyplomu, nagrody lub dobrej oceny z języka polskiego, bez możliwości uzyskania nagrody głównej.

- ostateczne rozstrzygnięcie konkursu następuje po jego zakończeniu w miesiącu maju.

Tytuł Czytelnika Roku otrzymuje osoba, która zdobyła największą ilość punktów (co najmniej 85%).

- Komisja zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

Nagrody:

- nagrodą główną w konkursie jest tytuł i statuetka „Czytelnik Roku” oraz nagroda.

- miejsca II i III otrzymują nagrody.

- dla pozostałych uczestników są pamiątkowe dyplomy.

 

Harmonogram

 

 

Rozdanie nagród  9/06/2020

 

Zapisy zgłoszeń do konkursu do dnia 10/10/2019 w bibliotece szkolnej.

 

Koordynator konkursu:

Teresa Janczak

 

Certyfikaty